Prabhu More Avagun Chit Na Dharo

prabhu more avagun chit na dharo
samadarasi hai naam tihaaro chaahe to paara karo
ek lohaa pujaa mem raakhat ek ghar badhik paro
paaras gun avagun nahim chitavata kamcan karat kharo
ek nadiyaa ek naal kahaavat mailo hi neer bharo
jab dou milakar ek baran bhai surasari naam paro
ek jiv ek brahma kahaave sur shyaam jhagaro
ab k ber moMhe paar utaaro nahim pan jaat Taro